Tussentijdse informatie kerkgebouw

Vorig jaar hebben jullie de enquête “Toekomst kerkgebouw Reutum” ingevuld. Op de informatievond van 8 november 2021 heeft de werkgroep Toekomst kerkgebouw Reutum de uitkomsten gedeeld en verdere ideeën en stappen voor het behoud toegelicht. Op zowel de enquéte als op de informatieavond werd door jullie als inwoners positief gereageerd. Aansluitend is de werkgroep verder gegaan op de ingeslagen weg. De voortgang in de beoogde verwerving van de kerkgebouwen is echter vertraagd, reden waarom we jullie met deze brief informeren over de stand van zaken.

Werkgroep Toekomst kerkgebouw Reutum aan de slag

Toen in september 2020 door het parochiebestuur aan de inwoners van Reutum en Haarle het voornemen kenbaar werd gemaakt, dat de kerk in Reutum uiterlijk per 1 januari 2025 aan de eredienst zal worden onttrokken, en tussentijds het onroerend goed te koop zal worden aangeboden, is er een werkgroep ontstaan, die zich inzet voor het behoud van de kerkgebouwen voor de gemeenschap Reutum en Haarle.

Taxatie als basis voor plannen en begroting

Op 20-12-2020 werden de gebouwen in opdracht van het parochiebestuur door beëdigd taxateur Euverman getaxeerd op een waarde gebaseerd op het huidige gebruik en bestemming, zijnde maatschappelijke doeleinden. De getaxeerde waarden waren zodanig dat deze voor de werkgroep, na aftrek van de kosten voor herstel van diverse bouwkundige gebreken, bespreekbaar waren.

Ondertussen waren vanuit de werkgroep diverse commissies druk bezig om een plan uit te werken, met een sluitende exploitatiebegroting. Dit projectplan “Die kerk is van Reutum!” is voor een prijsvraag bij de provincie ingediend en deze heeft hieraan uit 13 inzendingen, met afstand de eerste prijs toegekend van 25.000,- euro, een geweldige steun in de rug.

Bisdom geeft opdracht voor nieuwe taxatie

Eind 2021 heeft de werkgroep, op nadrukkelijk verzoek van het parochiebestuur een bod uitgebracht. In de voorliggende tijd gaf het parochiebestuur aan dat zij bevoegd waren om te onderhandelen met de gemeenschap over de aankoopprijs en de voorwaarden. In de onderhandelingsfase werd echter steeds duidelijker dat niet het parochiebestuur maar het bisdom uiteindelijk beslist. Tevens blijkt nu dat het bisdom de taxatie van de beëdigde taxateur Euverman niet accepteert, en heeft men opdracht gegeven voor een nieuwe taxatie door Ten Hag Taxateurs. De vraag is nu of deze nieuwe taxatie voor de werkgroep acceptabel is voor verdere onderhandelingen, hetgeen wij per brief hebben gecommuniceerd naar het parochiebestuur. In andere kerkdorpen binnen onze parochie speelt op dit moment een vergelijkbare problematiek.

Parochiebestuur streeft naar acceptabele oplossing, maar het bisdom besluit

In een door de werkgroep onlangs ontvangen brief maakt het parochiebestuur nu kenbaar dat zij geen zelfstandig besluit kan nemen over de verkoopprijs en voorwaarden, Wel geeft men aan nadrukkelijk te streven naar een voor alle partijen acceptabele oplossing.

Vervolgtraject nu nog niet concreet te maken

De komende periode zal de werkgroep alles doen en laten wat nodig is om op een voor de gemeenschap acceptabele manier de kerk,pastorie, parochiecentrum , aula en ondergrond met tuinen en bos, exclusief het kerkhof, te verwerven. Er is nog geen zicht op hoelang dit nog kan duren

Voortgang Kultuurhoes

Zoals eerder gedeeld is het uitgangspunt in de plannen dat de functies van het Kultuurhoes worden verplaatst naar het kerkgebouw. Voor wat betreft het realiseren van 4 appartementen in het Kultuurhoes heeft de gemeente op het principeverzoek van de werkgroep positief gereageerd. Hiervoor zijn natuurlijk nog wel bestemmingsplantechnische aanpassingen nodig en de procedures hiervoor moeten nog worden doorlopen.

De werkgroep gaat verder

De werkgroep werkt oplossingsgericht verder, onder het motto:

"De Kerkgebouwen waren eigendom van de gemeenschap Reutum en Haarle en moeten als zodanig in het bezit blijven van Reutum en Haarle".

Reacties zijn welkom

Reacties op deze tussentijdse informatie zijn van harte welkom. Dat kan per email naar dorpsraad@reutum.nl of door contact te leggen met de leden van de werkgroep.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl