Resultaten enquête kerkgebouw

Zoals inmiddels bekend is, zal de kerk in Reutum tussen nu en 2025 aan de eredienst onttrokken worden. Om te onderzoeken hoe de inwoners van Reutum hierover denken en of we als werkgroep Toekomst Kerkgebouw Reutum op de goede weg zitten, hebben we een tijd geleden een enquête gehouden. We hebben op deze enquête 330 reacties ontvangen, daar zijn we erg blij mee! En willen jullie daar hartelijk voor bedanken! Het is voor ons als werkgroep belangrijk om ons gesteund te weten door het dorp.

Mocht je vragen, suggesties of zorgen hebben, schroom dan niet om één van ons aan te spreken. Daar zijn we voor! En om onduidelijkheden te voorkomen, wij houden ons bezig met de toekomst van het kerkgebouw, de pastorie, de toren en de tuin. De begraafplaats, de aula en het parochiecentrum blijven natuurlijk ongemoeid en in eigendom en beheer van de Pancratiusparochie in Tubbergen

We hebben inmiddels de resultaten van de enquête geïnventariseerd en willen de belangrijkste uitkomsten graag kort voor jullie delen.

De belangrijkste vragen hebben een heel duidelijke uitkomst: Enquete 1

Uit de toelichtingen die jullie gegeven hebben in de enquête wordt duidelijk dat het kerkgebouw wordt gezien als het hart van Reutum. Voor velen is het kerkgebouw nog steeds een plek voor geloofsbeleving, rust en bezinning. Een onmisbare plek voor vieringen, voor uitvaarten en herdenken. Een plek om een kaars op te steken. Een gebouw met herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen met emotionele waarde. Sommigen geven aan dat ze steeds minder hebben met het geloof maar dat het kerkgebouw toch een belangrijk gebouw in ons dorp is. Ook zijn er suggesties om door te gaan als een zelfstandige geloofsgemeenschap zonder bemoeienis van het bisdom.

Maar meer dan een gebouw voor geloofsbeleving wordt de kerk in Reutum gezien als ‘dorpskern’, ‘middelpunt’, een ontmoetingsplek. Het gebouw hoort bij het dorpsgevoel en draagt bij aan verbondenheid en samenzijn. Van ver is de kerk al een herkenningspunt van Reutum. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een grote meerderheid het kerkgebouw graag wil behouden voor Reutum, maar wat gaan we er mee doen dan? Ook daar is de uitslag van de enquête duidelijk over. Reutummers zijn voor een multifunctionele invulling van het kerkgebouw. Enquete 2

Veel inwoners zouden graag een kapelfunctie zien in de kerk, voornamelijk voor belangrijke vieringen. Maar ook de Mariakapel moet behouden blijven. Als aanvulling op de kapelfunctie wordt een maatschappelijk/culturele functie veel genoemd. Het verplaatsen van het Kultuurhoes en uitbreiding van activiteiten is een wens van velen. Een gedeeltelijk zorg gerelateerde invulling is voor de meesten ook geen bezwaar, als het gebouw maar van Reutum blijft.

De functie “wonen” wordt veel genoemd met verschillende creatieve ideeën. Er lijkt een grote behoefte te zijn aan betaalbare woonruimte voor jongeren maar ook voor ouderen (met zorg). De plek van de woonruimte is divers, in de kerk, in het Kultuurhoes op de plek van Bays… Natuurlijk wordt Bays ook genoemd, zowel blijven op huidige plek als naar de kerk verplaatsen. Maar ook creatieve ideeën over samenwerking.

Er moeten nog heel wat hobbels genomen maar dat het kerkgebouw moet blijven en iets moet betekenen voor de leefbaarheid en verbinding in het dorp is wel duidelijk geworden door deze enquête. De werkgroep Toekomst Kerkgebouw Reutum gaat aan de slag met alle ideeën en gaat haar best doen om voor Reutum het best mogelijke resultaat te behalen. Jullie worden op de hoogte gehouden!

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl