Iedereen een boom!

Met een vernieuwde subsidieregeling maakt de provincie Overijssel het haar inwoners nóg aantrekkelijker om kleinschalig bomen te gaan planten. Nieuw is namelijk dat aanvragers hun verzoek kunnen bundelen. Dat betekent een flinke stap naar de 1.100.000 nieuwe bomen in 2023!

Inwoners kunnen sinds 11 juli 2022 09.00 uur een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De subsidie voor een gecombineerde aanvraag is 100 procent van de subsidiabele kosten met een maximum van 300 euro per straat, wijk, buurtschap of dorp en een maximum van 15.000 euro per subsidieaanvraag.

Eenvoudiger

Dankzij de nieuwe regeling wordt het voor een straat, een wijk, een buurtschap of een dorp veel eenvoudiger om met een gecombineerde aanvraag bomen of bosplantsoen aan te leggen. De subsidie wordt verstrekt voor de aanplant van bomen of bosplantsoen, inclusief de bijbehorende palen en banden voor ondersteuning van de bomen en grondverbeteraar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de aanplant van bomen of bosplantsoen voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo is er sprake van aanplant als het gaat om bosplantsoen of bomen met een omtrek van maximaal 12 centimeter. De bomen moet ook voorkomen in lijst die in de regeling is genoemd. Voor de subsidie dienen drie of meer verschillende boomsoorten uit de lijst worden aangeplant.

Het bosplantsoen of de bomen moeten tussen 1 oktober 2022 en 1 maart 2023 worden aangeplant. Uiteraard moet het om bosplantsoen of bomen in Overijssel gaan én om bosplantsoen of bomen in de openbare ruimte óf op een plek die via opengestelde paden toegankelijk is óf vanaf openbare paden zichtbaar.

Aanmelden

Subsidie aanvragen, kan via Subsidieregeling kleinschalige aanplant bomen (groenbezig.nl). De subsidieontvanger is verplicht de bomen vóór 31 december 2023 aan te melden op www.iedereeneenboom.nl. Het niet aanmelden van de bomen kan gevolgen hebben voor de subsidie. De ontvanger moet tevens de aangeplante bomen en het bosplantsoen voor eigen rekening en risico beheren en onderhouden.

Bij de voorbereiding, aanplant en het onderhoud van de bomen of het bomenplantsoen moeten minimaal vijf inwoners zijn betrokken die niet op hetzelfde adres zijn ingeschreven. Als er bomen op een bedrijventerrein worden aangeplant, worden werknemers en buurtbewoners betrokken bij de planontwikkeling en -uitvoering.

Deskundige

De aanvrager is eigenaar van het perceel waar de bomen of het bosplantsoen wordt aangeplant of heeft toestemming van grondeigenaar om op het betreffende perceel bomen aan te planten. Zowel een particulier, een organisatie als een bedrijf kan een aanvraag indienen, met uitzondering van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, een gemeente of een waterschap. Een gecombineerde aanvraag wordt ingediend door een deskundige organisatie die minimaal vijf jaar ervaring heeft met het organiseren van buurtinitiatieven en vergroeningsprojecten.

Kosten

Een aanvraag voor een gecombineerde aanvraag moet uiterlijk 31 maart 2023 zijn ontvangen. De aanvrager moet daarvoor gebruikmaken van het digitale aanvraagformulier Iedereen een boom-Kleinschalige aanplant. De aanvrager levert aanvullende kopieën van alle offertes of alle facturen in. Op de offerte of de factuur staat minimaal welke boomsoort(en) zijn of worden aangeschaft, wat de stamomtrek van de bomen is of dat het om bosplantsoen gaat en wat de totale kosten voor het plantmateriaal, eventuele boompalen, boombanden en grondverbeteraar zijn. Een begroting en dekkingplan hoeft de aanvrager niet in te leveren.

Bij reguliere (niet-gecombineerde) aanplant van bomen of bosplantsoen geldt een toekenning van maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten, maximaal 100 euro per boom of bosplantsoen met banden en toebehoren en maximaal 2.500 euro per subsidieaanvraag. De subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie 500 euro of minder is. Minimaal 50 procent van de subsidiabele kosten wordt betaald met een geldbijdrage van de aanvrager of derden.

De aanvrager mag maximaal één keer subsidie aanvragen op basis van deze subsidieregeling. Een subsidie aanvragen mag niet als de aanvrager voor het aanplanten van bomen, na september 2020, subsidie heeft ontvangen op basis van subsidieregeling ‘Verbeteren condities voor aandachtsoorten’ óf als de aanvrager voor het aanplanten van bomen subsidie heeft ontvangen op basis van subsidieregeling ‘Groene schoolpleinen’.

Deze subsidieregeling vervalt op 30 november 2023 om 17.00 uur.

De tabel, gekoppeld aan de subsidieregeling ‘Iedereen een boom Kleinschalige boomaanplant’, geeft een overzicht van streekeigen en inheemse bomen die aangeplant mogen worden. Dit zijn soorten die van nature in een gebied voorkomen (standplaats) en soorten die hieraan zijn toegevoegd vanuit cultuurhistorisch perspectief (streekeigen). De te planten soorten moeten de potentie hebben om tot 4 meter te kunnen uitgroeien.

Zie voor de subsidieregeling en het aanvraagformulier informatie op de website van de provincie Overijssel. Zie voor de bomenlijst www.iedereeneenboom.nl.

Dorpsraad Reutum

Renske Nollen

dorpsraad@reutum.nl